gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Home About Site map Useful links Log in
Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Архангельск


Фото: http://www.arhcity.ru/
http://www.visitarkhangelsk.ru/


Архангельск 1584 жылы Иван Грозныйдыњ б±йрыѓымен ќаланѓан.Х VІІ ѓ басынан б‰гінгі к±нге дейін б±л ќала Ресей Сібірініњ ењ ірі тењіздік порттарыныњ бірі болып табылады.Архангельск- Архангельск облысыныњ єкімшілік орталыѓы. Б±л ќала Ресейдіњ солт‰стік-батыс бµлігінде Мєскеуден1130 км ќашыќтыќта орналасќан. Архангелск солт‰стік Двина жаѓалаулары мен кµлшіктерініњ Аќ тењізге ќ±ярындаѓы  35 км-ге созылып жатыр.Ќаланыњ климаты субарктикалыќ, ќысы ‰заќ жєне жазы салќын ќысќа мерзімді.Ќаланыњ бір бµлігі орманмен, кеме жасаумен балыќ шаруашылыѓымен, жєне саудамен байланысты. Б±л жерде орман жасаќшылары, балыќ жєне ќаѓаз µњдеу µнеркєсібі жаќсы дамыѓан.Архангельск б±л ірі халыќаралыќ порт.Б±л ќала Ресейдіњ басќа да сумен, автомобильмен, теміржолымен байланысты. Екі єуежайы бар. "Талаги" єуежайыныњ халыќаралыќ статусы бар.Архангельскініњ солт‰сиігінде ‰ш ірі университет ж±мыс істеп т±р: М.В.Ломоносов атындаѓы Поморск мемлекеттік университеті, Архангльск мемлекеттік техникалыќ университет жєне Солт‰стік мемлекеттік медициналыќ университет.Архангельскде сонымен ќатар суасты ќайыќ жµндеу мамандарын дайындап, солт‰стік машина жµндеу жоѓарѓы оќу ѓимаратыжєне (1781ж ќ±рылѓан) елдегі кµне Архангельск тењіз ж‰ргіншілер училищесі бар.Архангельс облысында орыстыњ белгілі ѓалымы М.В.Ломономов д‰ниеге келіп, балалыќ шаѓы осында µткен.Европадаѓы ќалаѓа жаќын ењ ‰лкен ашыќ аспан аясындаѓы Малые Корелы аѓаштан жасалѓан сєулет µнер м±ражайы орналасќан.Аќпарат кµзі: http://www.arhcity.ru/

http://www.visitarkhangelsk.ru/

Сілтемелер

Архангельск картада


 • Архангельскдегі білім орындары: • РКИ-ді Архангельскіде тестілеу
 • Шет елде оќыдыњыз ба? - мынаѓан кіріњіз


 • Ќаланыњ ресми сайты
 • Архангельск ќаласыныњ сайты
 • Архангельск ќаласыныњ тарихы
 • Архангельскке Мєскеуден ќалай баруѓа болады
 • Архангельскке  Санкт-Петербургтен ќалай баруѓа болады
 • Архангельсктіњ кµрнекі жерлері
 • Архангельсктегі шыѓындар


  • Іздеу Кең көлемді іздеу


   Маңыздысы
   Сілтемелер
   ЖАҢАСЫ
   FAQ
   Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

   Федеральный портал "Российское образование"

   ЕДИНОЕ ОКНО
   доступа к образовательным ресурсам
   Библиотека учебных ресурсов


   © 2007-2013 Ресей Федерациясының білім және ғылым министрлігі
   При использовании материалов сайта ссылка на «Шет ел азаматтарына арналған Ресей білімі» и уведомление администратора обязательны