gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Home About Site map Useful links Log in
Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Барнаул

Фото:
http://www.barnaul.org/
   

Барнаул Алтай аймаѓыныњ єкімшілік орталыѓы. Б±л ќала 1730 жылдары ќ±рылѓан Обьтан Барнаул µзеніне ќ±йып жатќан Батыс Сібірдіњ оњт‰стігінде орналасќан. Ќала аймаѓы 321 кв.км, елді мекенінде 649,6 мыњ адам.

 

Барнаул Сібіррдіњ ірі µнеркєсіптік, мєдениеттік жіне білім орталыѓы болып табылады: бес театры, м±ражайы, ХVІІІ-ХХ ѓ археологиялыќ ескерткіштері, 10 мемлекеттік оќу орны бар.

 

Ќаланыњ екі ірі университеті Алтай мемлекеттік унивеоситеті жєне Алтай мемлекеттік техникалыќ университет- еліміздегі ж‰здеген оќу орындарыныњ ењ жаќсыларыныњ ќатарына кіреді. 2006 жылы конкурс ќорытындысы борйынша "Европалыќ білім сапасы" елімізде ењ жаќсы кафкдралардыњ бірі деп мойындады, археология кафедрасы, этнография жєне Алтай мемлекеттік университетініњ аќпарат кµзін ж‰ргізушілер.

 

Барнаул мен Мєскеу ара ќашыќтыѓы -3419 км.

Барнаулѓа ењ жаќын ірі ќала-Новосибирск (193км)

 

Аќпарат кµзі: http://ru.wikipedia.org

СілтемелерБарнаул картада
   

Барнаулдыњ білім орындары:

 

    Алтай экономикалыќ жєне ќ±ќыќ академиясы

 • РКИ-ді Барнаулда тестілеу
 • Шет елде оќыдыњыз ба? - мынаѓан кіріњіз

 • Барнаул тарихы
 • Саѓаттыќ белдеу
 • Барнаул галереясы, кµрме залы
 • Барнаул ќонаќ‰йі
 • Барнаул кинотеатрлары
 • Барнаул м±ражайлары
 •  Барнаул театрлары
 • Архитектуралыќ ескерткіштер 
 •  Алтайдыњ µсімдік жєне жануарлар єлемі
 • Барнаул ќаласыныњ ресми сайты
 • Барнаул ќалалыќ Думасы
 • ДубльГИС жобасы, электрондыќ карта жєне ќала туралы аныќтама
 • Барнаул ќалалыќ порталы 
 • Іздеу Кең көлемді іздеу


  Маңыздысы
  Сілтемелер
  ЖАҢАСЫ
  FAQ
  Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

  Федеральный портал "Российское образование"

  ЕДИНОЕ ОКНО
  доступа к образовательным ресурсам
  Библиотека учебных ресурсов


  © 2007-2013 Ресей Федерациясының білім және ғылым министрлігі
  При использовании материалов сайта ссылка на «Шет ел азаматтарына арналған Ресей білімі» и уведомление администратора обязательны