gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Home About Site map Useful links Log in
Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

ЕкатеринбургФото: http://www.photoekaterinburg.ru/
   

Екатеринбург (1924-1991жж- Свердловск)- Свердловск облысыныњ жєне Орал федеральды аймаѓыныњ єкімшілік орталыѓы болып табылады.

 

Екатеринбург Азияныњ орта Оралдыњ шыѓыс беткейінде Исеть (Тобол тармаѓында) µзенініњ жаѓалауында орналасќан. Ќаланыњ солт‰стік-шыѓыс бµлігінде Шарташ кµлі бар.

 

Екатеринбург Yekaterinburg Time Zone (YEKT/YEKTS) деп аталатын саѓаттыќ белдеуде орналасќан. Ыѓысу уаќыты UTC +5:00(YEKT, ќысќы маусым) жєне +6:00 (YEKTS, жаздыќ маусым) ќ±райды. Мєскеу уаќытымен салыстырѓанда саѓаттыќ белдеу т±раќты +2саѓатќа ыѓысып отырады жєне Ресейде MSK+2 болып белгіленеді (Екатеринбург уаќыты).

 

 

 

Екатеринбург елдіњ ірі теміржол линиясы жєне екі єуежайы, екі автовокзалдармен жєне метролыќ желілі транспорттыќ торап болып т±рады.

 

 

 Ќала Мєскеу, Санкт-Петербург жєне Новосибирсктен кейін ѓылыми орталыѓы жаѓынан тµртінші орында т±р. Ќалада Ресей ѓылым академиясыныњ бірнеше институттары мен президиумдары орналасќан.

 

Екатеринбург ѓылыми технологияларды пайдалану негізіндегі жоѓарѓы сапалы ќ±рал-жабдыќтар ќаласы. Б±л ќалада д‰ниеж‰зінде ќайталанбас техниканыњ жаѓа ‰лгілері ќ±растырылады. Екатеринбург ќаласында жасалынатын заттар д‰ниеж‰зініњ 97елдерінде сатылады. Жыл сайын Екатеринбургте халыќаралыќ дењгейдегі 170-тен астам кµрмелер µтіледі.

 

Оралдыњ халыќаралыќ абыройы ондаѓан шет ел мемлекеттерініњ консульстваларыныњ ашылауымен ерекшеленеді, олардыњ алѓашќылары АЌШ пен ¦лыбритания болып табылды. Ќалада 200-ге жуыќ шетелдік компаниялардыњ филиалдары ж±мыс істейді. Жыл сайын Екатеринбургке мыњдаѓан шетелдік азаматтар келіп т±рады.

 

Аќпарат кµзі: http://ru.wikipedia.org /

СілтемелерЕкатеринбург на карте
   
 • Екатеринбургтіњ оќу орындары:

 • РКИ-ді Екатеринбургте тестілеу
 • Шет елде оќыдыњыз ба? - мынаѓан кіріњіз

 • Ќаланыњ ресми порталы

 • Екатеринбург тарихы

 • Екатеринбургтіњ кµрнекі жерлері

 • Екатеринбург суреттері


  • Іздеу Кең көлемді іздеу


   Маңыздысы
   Сілтемелер
   ЖАҢАСЫ
   FAQ
   Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

   Федеральный портал "Российское образование"

   ЕДИНОЕ ОКНО
   доступа к образовательным ресурсам
   Библиотека учебных ресурсов


   © 2007-2013 Ресей Федерациясының білім және ғылым министрлігі
   При использовании материалов сайта ссылка на «Шет ел азаматтарына арналған Ресей білімі» и уведомление администратора обязательны