gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Home About Site map Useful links Log in
Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Мєскеу жайлы ќысќаша мєлімет


Мєскеу кремлі

Мєскеу кремлі

Чистопрудный бульвар

Котельнический жаѓажайы


Фото: http://moscow-live.ru/

 

Мєскеу- Ресей Федерациясыныњ астанасы, батыр ќала, Мєскеу облысыныњ орталыѓы. Мєскеу- федеральды дењгейдегі ќала? Ресей Федерациясыныњ субъектісі. Ресейдіњ ењ ‰лкен жєне д‰ниеж‰зіндегі саяси, µндірістік, ѓылыми жєне мєдени орталыѓыныњ бірі.

Ресей Федерациясыныњ Европалыќ бµлігінде Ока жєне Волга озендерініњ ортасындаѓы Мєскеу µзенінде орналасќан. Ќала шекарасы Мєскеу автомобилді айналып µтетін жол арќылы µтеді.

Ауданы -1000км2. 8297,9 мыњ т±рѓыны бар (1999); ќала басќармасына кіретін елді мекендердегі т±рѓындарды ќосќанда  8538,2 мыњ адам (1999).

Мєскеу транспорт т‰йініне 11 темір жолы, 3 тењіз арќылы тасымалдау порты, тµрт єуежайы Внуково, Домодедово, Шереметьевоо, Быково кіреді. Метрополитен станциясы 161 рельсті, жол ±зындыѓы 220 км-ден асады.

Мєскеу айналасын Ресей Федерациясыныњ ірі ќалалыќ агромерация ќоршаѓан.

Астананыњ жас ерекшеліктері - балалар мен жасµспірімдер бµлігініњ аздыѓы жєне жµмысќа ќабілетті азаматтар бµлігініњ кµптігі. Мєскеуде 130 ден аса ±лт µкілдері т±рады, олардыњ ќабілеттісі орыстар (95%), украиндыќтар, еврейлер, татарлар, (ТМД мемлекетке келген зањнан тыс мигрант нєтижесі ±лттыќ ќ±рылымды µзгеріп отырады, єсіресе Украина, Азербайжан, Армения мемлектінен келгендер.

Алѓаш рет Мєскеу жылнамада 1147 жылы аталып µткен. ХІІІ ѓ княжества орталыѓы, ХІV ѓ - ±лы Мєскеу княжества орталыѓы, ХV ѓ біріккен Ресей мемлекетініњ астанасы. Санкт-Петербургке астананы кµшіргеннен кейін де астаналыќ дењгейін саќтап ќалды. 1918 жылы 12 наурызда астанасы 1922-91 КСРО  астанасы, 1991 жылдан бастап Ресей Федерациясыныњ астанасы.

 

Аќпарат кµзі www.trip-guide.ru

СілтемелерМєскеу картада
   
 • Мєскеу білім беру орындары:
 • РКИ-ді Мєскеуде  тестілеу
 • Шет елде оќыдыњыз ба? - мынаѓан кіріњіз
 • Мєскеу тарихы

     
  • Мєскеудіњ µнеркєсіптік даму заманынд. Эклектикалыќ стиль
  • Ревалюция алдындаѓы µркендеу. Модерн
  • Мєскеу социолистік мемелекттік астанасы
  • Ресей астанасы
  • Мєскеудегі білім беру
  • Ѓылым жєне мєдениет
  • Музыка
  • М±ражайлар

  Мєскеу жєне ќаланыњ кµрнекі жерлері туралы сайттар

  Іздеу Кең көлемді іздеу


  Маңыздысы
  Сілтемелер
  ЖАҢАСЫ
  FAQ
  Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

  Федеральный портал "Российское образование"

  ЕДИНОЕ ОКНО
  доступа к образовательным ресурсам
  Библиотека учебных ресурсов


  © 2007-2013 Ресей Федерациясының білім және ғылым министрлігі
  При использовании материалов сайта ссылка на «Шет ел азаматтарына арналған Ресей білімі» и уведомление администратора обязательны