gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Home About Site map Useful links Log in
Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

ВолгоградФото:
http://www.vlg.mobi/photogallery/

Волгоград Ресейдіњ европалыќ бµлігініњ оњт‰стік-шыѓысында орналасќан Волгоград облысыныњ басќару орталыѓы жєне батыр ќала.

2007 жылѓы мєліметтер бойынша ќала шекарасындаѓы елді мекендердегі халыќ саны 986,4 адамды ќ±райды.

Волгоград Волга µзенініњ оњ жаќ жаѓалауыныњ тµменгі жаѓында орналасќан. Б±л ќала Волга µзенінен 90км созылып жатыр (судыњ аздыѓы тењіз дењгейінен 10м тµмен орналасќан).

¤зініњ тарихында ќаланыњ аты ‰ш рет µзгерген: 1589-1925 жылдары- Царицын, 1925-1961 жылдары -Сталинград, ал 1961 жылдан бастап Волгоград деп аталып келеді.

Волгоград студенттік ќала жєне Ресейдіњ оњт‰стігіндегі ењ ірі ѓылыми жєне білім беру орталыќтарыныњ бірі болып есептеледі.

Волгоград ќаласындаѓы білім беру саясаты комитетініњ басты маќсаты білімніњ т‰пн±сќасын саќтай отырып білім сапасын жаќсартуды ±йымдастыру жєне жеке т±лѓалардыњ, мемлекеттіњ, ќоѓамныњ болашаѓына ќажеттіліктеріне сай білім беру болып табылады.

Білім беру саласындаѓы єрт‰рлі халыќаралыќ баѓдарламалары мен жобаларды енгізуге білім беру орындары белсенді атсалысуда.

Аќпарат кµзі: http://www.volgadmin.ru/   

СілтемелерВолгоград картада
 • Волгоградтаѓы оќу орындар:

 • РКИ-ді Волгоградта тестілеу
 • Волгоградтаѓы жоѓарѓы оќу орнына дейінгі дайындыќ
 • Шет елде оќыдыњыз ба? - мынаѓан кіріњіз
 • Ќаланыњ ресми сайты
 • Волгоград суреттері
  • Іздеу Кең көлемді іздеу


   Маңыздысы
   Сілтемелер
   ЖАҢАСЫ
   FAQ
   Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

   Федеральный портал "Российское образование"

   ЕДИНОЕ ОКНО
   доступа к образовательным ресурсам
   Библиотека учебных ресурсов


   © 2007-2013 Ресей Федерациясының білім және ғылым министрлігі
   При использовании материалов сайта ссылка на «Шет ел азаматтарына арналған Ресей білімі» и уведомление администратора обязательны