gerb ministry
Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe
Home About Site map Useful links Log in
Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Воронеж


"Воронеж-I" вокзалы

Адмиралтейский алањы
Фото: М.Вязовый

Воронеж ќаласы Ресейдіњ европалыќ бµлігініњ орталыќ алќабында Воронеж жєне Дон µзендерінен ќашыќ ірі транспорттыќ автомобильдер мен теміржол магистралініњ ќиылысында орналасќан. Воронежбен Мєскеудіњ араќашыќтыѓы -587км.

 

Б‰гінгі тањда Воронеж Ресейдіњ ірі басќару, индустриялы, ѓылыми жєне мцдени орталыќтарыныњ бірі болып табылады. 600кмє ауданды алып жатќан ќалада шамамен миллионѓа жуыќ адам т±рады.

Ќалада 35 жоѓарѓы, 18 орта кєсіпттік оќу орындары бар. Б‰гінгі тањла жоѓарѓы оќу орындарында 100 мыњнан аса студенттер білім алуда. 100 аса ќаланыњ институттар ѓалымдары ресейлік жєне халыќаралыќ ѓылым академияларыныњ м‰шелері. Воронеж мемлекеттік университеті Ресейдегі 10 ењ ‰здік жоѓарѓы оќу орындарыныњ ќатарына кіреді.

 

Воронеж Орта-Ќаражер аясыныњ мєдени орталыѓы болып есептеледі. Б±л абыройѓа тек єйгілі театрлар, м±ражайлар, кітапханалар мен кинозалдар ѓана емес, сонымен ќатар Ресейдіњ дањќын шыѓарып ж‰рген атаќты жазушылар, суретшілер, композиторлар мен єртістер  арќылы жетіп отыр.

Аќпарат кµзі: http://www.voronezh-city.ru

СілтемелерВоронеж картада
 • Воронеж оќу орындары:

 • РКИ-ді Воронежде тестілеу
 • Воронеждегі жоѓарѓы оќу орнына дейінгі дайындыќ
 • Шет елде оќыдыњыз ба? - мынаѓан кіріњіз

 • Воронеж ќалалыќ аймаѓыныњ басшылыѓы
 • Аймаќ туралы

 • Климаты

 • Ќала тарихынан

 • Воронеж м±ражайлары

 • Кітапханалар
  • Іздеу Кең көлемді іздеу


   Маңыздысы
   Сілтемелер
   ЖАҢАСЫ
   FAQ
   Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

   Федеральный портал "Российское образование"

   ЕДИНОЕ ОКНО
   доступа к образовательным ресурсам
   Библиотека учебных ресурсов


   © 2007-2013 Ресей Федерациясының білім және ғылым министрлігі
   При использовании материалов сайта ссылка на «Шет ел азаматтарына арналған Ресей білімі» и уведомление администратора обязательны